NL | EN
13 Monumentale appartementen Interieur
Appartementsrecht

Het gebouw wordt bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. Onder een appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de gerechtigdheid tot het gebouw met toebehoren Dat aandeel omvat de bevoegdheid tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte of bepaalde gedeelten van dat gebouw, die dan ook privé gedeelten worden genoemd.

Alle appartementseigenaren zijn als eigenaar of zakelijk gerechtigde (zoals bijvoorbeeld erfpachter) gerechtigd tot het gebouw met bijbehorende grond. Het aandeel in deze gerechtigdheid is doorgaans afhankelijk van de omvang van de privé gedeelten.
De gedeelten die niet bestemd zijn om te worden gebruikt als privé gedeelte, behoren tot de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. In beginsel heeft iedere eigenaar het recht deze zaken te gebruiken.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten wordt een reglement van splitsing van toepassing verklaard. In dit reglement is de rechtsverhouding tussen de eigenaren onderling geregeld. Naast regels omtrent het gebruik van de privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, behelst het reglement van splitsing tevens de oprichting van een verenging van eigenaars en de statuten daarvan.

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege (dus vanzelf) lid van de vereniging van eigenaren van het in de splitsing betrokken gebouw.
Het doel van de vereniging van eigenaren is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Daartoe behoort in eerste plaats de instandhouding van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Dus bijvoorbeeld het bijhouden van het binnen- en buitenschilderwerk, het repareren van het dak, het schoonhouden van de trappen, gangen, liften en van het buitenterrein.

De vereniging van eigenaars kent - net als gewone verenigingen - een bestuur en een ledenvergadering. Naast deze organen kan een vereniging een kascommissie en een raad van commissarissen hebben. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging.
Het vergadering van eigenaars kan evenwel besluiten het administratief en technisch beheer uit te besteden aan professionele derden.
De vergadering van eigenaars komt ten minste één keer per jaar bijeen of zoveel meer als op verzoek van een in het reglement bepaald minimumaantal eigenaren zulks verzoekt.
In die vergadering wordt de jaarrekening voor het voorafgaande verenigingsjaar vastgesteld en wordt een begroting voor het huidige verenigingsjaar vastgesteld.
De vergadering moet een reservefonds aanhouden voor toekomstig groot onderhoud. Daartoe dient een meerjarenonderhoudsplan te worden opgesteld.
De vergadering van eigenaren neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft + één), tenzij het reglement anderszins bepaalt. Ter vergadering kan besloten worden of het gebouw de onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw.
In deze vergadering kan iedere eigenaar al dan niet vertegenwoordigd, aanwezig zijn, het woord voeren en stem uitbrengen. Het aantal stemmen dat een eigenaar kan uitbrengen, is in het reglement van splitsing bepaald.